Reglement Samsam

Het bezoek aan Sportcentrum Utrecht en Samsam geschiedt geheel voor eigen risico. Men dient het volgende reglement na te leven.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

• Zodra men het terrein van Sport Centrum Utrecht en Samsam betreedt, aanvaardt men het van toepassing zijn van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Sport Centrum Utrecht en Samsam gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
• Voor alle gevallen on/ of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Sport Centrum Utrecht en Samsam zich het recht voor mondeling en/ of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoeker zich dient te houden.
• Onder Sport Centrum Utrecht en Samsam worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheid en de volledige parkeergelegenheid.
• Het reglement is opgesteld om de orde en de veiligheid binnen Sport Centrum Utrecht/ Samsam te waarborgen.

ARTIKEL 2 TOEGANG EN VERBLIJF

• Toegang tot Sport Centrum Utrecht en Samsam is toegestaan, mits eenieder zich heeft gemeld bij de toegangsbalie. Toegang tot Samsam is alleen toegestaan met een geldig entreebewijs (abonnement of losse entree)
• Kinderen jonger dan 12 jaar mogen Sport Centrum Utrecht en Samsam uitsluitend betreden onder toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud).
• Sport Centrum Utrecht en Samsam is bevoegd een onderdeel/ onderdelen te sluiten, zonder tot enige vergoeding naar haar bezoekers gehouden te zijn.
• Bij grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt.
• Auto’s dienen te worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken.
• Alle sporttoestellen voldoen aan de daarvoor gestelde normen.
• Oneigenlijk gebruik van de sporttoestellen is niet toegestaan, schade ontstaan door oneigenlijk gebruik kan door Sport Centrum Utrecht en Samsam worden verhaald op de gebruiker.
• Ouders, verzorgers en/ of begeleiders van kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de gedragingen van de kinderen.
• Binnen Sport Centrum Utrecht/ Samsam is geen permanent toezicht aanwezig.
• Het is niet toegestaan consumpties te nuttigen in de sportruimtes.
• Op alle reserveringen, welke gemaakt zijn voor de horeca van Sport Centrum Utrecht en Samsam, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Deze zijn ten alle tijden op te vragen
• Bezoekers dienen, in het sportcentrum, gevonden voorwerpen af te geven aan een medewerker van Sport Centrum Utrecht en Samsam
• Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collecties en het aanbieden van goederen of diensten op het terrein van Sport Centrum Utrecht en Samsam is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming door de directie is verkregen.
• Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein van Sport Centrum Utrecht en Samsam is niet toegestaan.
• Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken
• Het is niet toegestaan met geluidsapparatuur het sportcentrum te betreden
• Telefoneren is uitsluitend toegestaan in het horecagedeelte.
• Na het gebruik dient men de sportartikelen op te ruimen in de daarvoor bestemde bakken

ARTIKEL 3 VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

• Sport Centrum Utrecht en Samsam is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vrezen dat zij de orde, rust en/ of veiligheid binnen het sportcentrum verstoren, de toegang te ontzeggen, zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat.
• Roken in en om Sport Centrum Utrecht en Samsam is ten strengste verboden, behalve op de daarvoor aangewezen plekken.
• Het is niet toegestaan attracties te betreden die op dat moment niet zijn opengesteld voor publiek
• Het is niet toegestaan wapens of andere, naar het oordeel van de medewerkers, gevaarlijke voorwerpen voorhanden te hebben. Sport Centrum Utrecht en Samsam zich het recht voor deze voorwerpen in beslag te nemen.
• Het is niet toegestaan verdovende middelen te gebruiken, te bezitten en/ of te verhandelen.
• Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.
• Het bezoek aan Sport Centrum Utrecht en Samsam geschiedt geheel op eigen risico.
• Bij enkele sporttoestellen staan gebruikersinstructies. Deze dienen stipt nageleefd te worden.
• Sport Centrum Utrecht en Samsam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/ of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/ of ten gevolge van een bezoek aan het sportcentrum. Zoals letsel of schade veroorzaakt tijdens het gebruik van de sporttoestellen dan wel deelname aan diverse activiteiten.
• Sport Centrum Utrecht is niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijfsschade of inkomstenderving. Voor zover Sport Centrum Utrecht en Samsam geen beroep toekomt op bovengenoemde beperkingen geldt dat zij maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
• Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichten van (medewerkers van) Sport Centrum Utrecht en Samsam en/ of schade toebrengen aan bezittingen van Sport Centrum Utrecht en Samsam worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald.

ARTIKEL 4 KLACHTEN

Mocht u, ondanks het streven van de medewerkers van Sport Centrum Utrecht en Samsam om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kunt u dat door een mail te sturen naar info@samsam.nl

Op dit reglement en verdere afspraken is het Nederlands recht van toepassing

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf in Sport Centrum Utrecht en Samsam.

De directie en medewerkers van Sport Centrum Utrecht en Samsam